GWSW | RIONED

Logo

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Meldingen GWSW Apps

Aandachtspunten
Nulmeting
Export GWSW.orox
Upload GWSW.orox

Kwaliteitsmaatstaven
Kwaliteit typering
Kwaliteit kenmerken
Kwaliteit voorkomens


Dit project:
Owner: StichtingRIONED
Project: StichtingRIONED/GWSW_Apps
Licentie: MIT License
Protocol bijdrage: Contributing

This project is maintained by StichtingRIONED

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist

Typering objecten

In de volgende tabel staan de kwaliteitsmaatstaven voor de typering van objecten per conformiteitsklasse. Als een kwaliteitsmaatstaf niet is ingevuld, dan komt het concept niet voor in de desbetreffende conformiteitsklasse.

Legenda: Kwaliteit typering

Kwaliteitsmaatstaf Code Omschrijving
Fout F Het object is onvoldoende getypeerd
Goed G De typering van het object is voldoende

Maatstaven: Kwaliteit typering

Supertype Naam concept MdsPlan MdsProj Hyd
Fysiek object Stelsel F F F
Stelsel Rioolstelsel F F F
Rioolstelsel Vrijverval rioolstelsel F F F
Vrijverval rioolstelsel Gemengd stelsel G G G
Gemengd stelsel Verbeterd gemengd stelsel G G G
Vrijverval rioolstelsel Hemelwaterstelsel G G G
Vrijverval rioolstelsel Vuilwaterstelsel G G G
Vrijverval rioolstelsel Onderbemaling F F F
Rioolstelsel Mechanisch rioolstelsel F F  
Mechanisch rioolstelsel Drukriolering G G  
Mechanisch rioolstelsel Vacuümriolering G G  
Drainagestelsel Mechanisch drainagestelsel      
Drainagestelsel Vrijverval drainagestelsel      
Stelsel Transportstelsel F F F
Transportstelsel Persleidingsysteem G G G
Transportstelsel Vrijverval transportstelsel G G G
Fysiek object Put F F F
Put Aansluitput      
Put Drainageput      
Put Filterput      
Put Slokop      
Put Beerput G G G
Put Infiltratieput      
Put Kolk G G  
Kolk Trottoirkolk G G  
Kolk Straatkolk G G  
Kolk Infiltratiekolk G G  
Kolk Gecombineerde straat- trottoirkolk G G  
Rioolput Bijzondere putconstructie G G G
Put Aansluitput      
Rioolput Doorspoelput G G G
Rioolput Inspectieput G G G
Rioolput Kruisingsput G G G
Rioolput Zinkerput      
Rioolput Stuwput G G G
Rioolput Lozingsput G G G
Rioolput Overstortput F G G
Overstortput Externe overstortput G G G
Overstortput Interne overstortput G G G
Rioolput Verdekte put G    
Rioolput Pompput F F F
Pompput Pompunit G G G
Pompput Vacuümpompstation G G G
Fysiek object Leiding F F F
Leiding Drain G G G
Leiding Duiker      
Leiding Mantelbuis      
Rioolleiding Aansluitleiding G G G
Aansluitleiding Kolkaansluitleiding G G G
Aansluitleiding Perceelaansluitleiding G G G
Rioolleiding Mechanische rioolleiding F F F
Mechanische rioolleiding Drukleiding G G G
Mechanische rioolleiding Vacuümleiding G G G
Leiding Vrijverval rioolleiding F G G
Vrijverval rioolleiding Bergbezinkleiding G G G
Vrijverval rioolleiding Bergingsleiding G G G
Vrijverval rioolleiding Gemengd riool G G G
Vrijverval rioolleiding Hemelwaterriool G G G
Vrijverval rioolleiding Infiltratieriool G G G
Vrijverval rioolleiding Overstortleiding G G G
Vrijverval rioolleiding Stuwrioolleiding G G G
Vrijverval rioolleiding Vuilwaterriool G G G
Vrijverval rioolleiding Zinker G G G
Leiding Transportleiding F F F
Transportleiding Mechanische transportleiding F F F
Mechanische transportleiding Persleiding G G G
Mechanische transportleiding Spoelleiding G G G
Transportleiding Vrijverval transportleiding F F F
Vrijverval transportleiding Transportrioolleiding G G G
Open leiding Goot      
Fysiek object Reservoir F F F
Reservoir Bergbezinkbassin G G G
Reservoir Bergingsbassin G G G
Reservoir Bergingsvijver G G G
Reservoir Bezinkbassin G G G
Reservoir Infiltratiereservoir F F F
Infiltratiereservoir Infiltratiebassin G G G
Infiltratiereservoir Infiltratiegreppel      
Infiltratiereservoir Infiltratieveld      
Infiltratiereservoir Wadi G G G
Reservoir Vacuümopslagtank G    
Reservoir Zuiveringsreservoir F F F
Zuiveringsreservoir Helofytenfilter G G G
Zuiveringsreservoir IBA G G G
Zuiveringsreservoir Septictank G G G